Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen één geheel met de afgesloten verkoop en de koper kent deze voorwaarden en heeft ze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud goedgekeurd en aanvaard. De factuur- en verkoopsvoorwaarden van Jermayo N.V. zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al haar offertes, bestellingen, facturen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd. Voor zover de koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen, en gelden enkel de voorwaarden van Jermayo N.V.
2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden primeert en bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden van de vertaling is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
3. De offertes van Jermayo N.V. zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen en kunnen steeds door Jermayo N.V. herzien worden in de omstandigheden voorzien onder artikel 17. Bijkomende wensen van de koper, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden en al hetgeen niet uitdrukkelijk in de offerte is vermeld, is niet in de prijs inbegrepen.
4. De door Jermayo N.V. vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts ten indicatieven titel en overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch aanleiding geven tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
5. Jermayo N.V. is niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen te wijten aan overmacht of vreemde oorzaak, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot: staking, brand, ziekte of ongeval onder het personeel van Jermayo N.V., telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen door leveranciers van Jermayo N.V., schaarste of gebrek aan grondstoffen of handelsgoederen, ongevallen, machinedefecten en elk ander geval van overmacht of vreemde oorzaak. Van dergelijke overmacht of vreemde oorzaak zal Jermayo N.V. de koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.
6. Zodra dergelijk geval van overmacht of vreemde oorzaak optreedt, ook wanneer bindende leveringstermijnen zouden zijn overeengekomen, is Jermayo eenzijdig bevoegd om de overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is i.v.m. het opgetreden element van overmacht of vreemde oorzaak. De koper heeft in geval van overmacht of vreemde oorzaak geen recht tot ontbinding van de overeenkomst, noch recht op een schadevergoeding.
7. De bestelde goederen worden vervoerd op risico van de koper, zelfs ingeval van franco verkoop. Ieder gewichtsverlies, iedere beschadiging of vernietiging tijdens het vervoer is ten laste van de koper.
8. De koper verbindt er zich toe de gecontracteerde hoeveelheid binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Behoudens andersluidend beding, is er tussen partijen overeengekomen dat de gecontracteerde hoeveelheid van elk product leverbaar is volgens een gelijkmatige verspreiding in tijd.
9. De koper is verplicht onmiddellijk na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gewicht, hoeveelheid, kwaliteit en/of gebreken en bij afwijkende vaststellingen daarvan Jermayo N.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Een dergelijke klacht dient bij aflevering zowel op de vrachtbrief als op de afleverbon te worden aangetekend. Indien de koper niet binnen de 48 uur na de levering van de producten Jermayo N.V. schriftelijk wijst op onvoldoende kwaliteit en/of gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper onherroepelijk geacht akkoord te gaan met de staat waarin het product is geleverd en vervalt ieder recht op reclamatie. Alle klachten i.v.m. gebreken aan de door Jermayo N.V. geleverde goederen, die niet binnen de 48 uur na ontvangst ontdekt konden worden, moeten schriftelijk worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen na datum van levering en in voorkomend geval vóór dat de koper de goederen begint te verwerken, wijzigt, vervreemdt of niet meer in het bezit van de koper zijn. Bij alle klachten, van welke aard dan ook, geeft de koper een nadere schriftelijke motivering en een monster van het gebrekkige product, en dit binnen voornoemde termijn van 8 kalenderdagen. Na deze termijn van 8 kalenderdagen zijn klachten onherroepelijk laattijdig en koper aanvaardt dat klachten die niet op de in dit artikel uiteengezette wijze zijn vermeld, niet in behandeling zullen worden genomen en wordt koper onherroepelijk geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht om verborgen non-conformiteiten of verborgen gebreken in te roepen. In geval van klachten, van welke aard dan ook, dient Jermayo N.V. in staat gesteld te worden om de ingediende klachten te controleren en klachten die niet aantoonbaar zijn, worden niet aanvaard. Indien de klacht juist wordt bevonden, zal Jermayo N.V. in voorkomend geval een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde producten. Koper dient de gebrekkige goederen ter beschikking van N.V. Jermayo te houden in geval van geldige klacht, en heeft tijdens het onderzoek ervan niet het recht zijn betalingen op te schorten.
10. Lichte variaties in kwaliteit, kleur, geur, smaak en textuur, die gebruikelijk zijn in de industrie of technisch onvermijdelijk zijn, vormen geen basis voor klachten.
11. Zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, neemt Jermayo N.V. geen terugzendingen aan.
12. De waarborg voor de verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden, tenzij in onderling akkoord anders is overeengekomen. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van Jermayo N.V. Zij dienen verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de twee maanden na de datum van de levering der goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel van binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild, en volledig leeg zijn. Zij mogen geen andere producten bevatten dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft Jermayo N.V. het recht om de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren. De slijtage- en reinigingskosten zullen nochtans in mindering gebracht worden bij de terugbetaling van de waarborg.
13. De koper is verplicht onze producten te behandelen en te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzondere aanbrengingswijzen waarvan verondersteld wordt dat zij gekend zijn. De verkeerde aanwending of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oorspronkelijk meegedeeld werden, sluit iedere verantwoordelijkheid van Jermayo N.V. uit. De aansprakelijkheid van Jermayo N.V. blijft beperkt tot de kwaliteit van de producten.
14. De koper is er zich van bewust dat er geen metaaldetectie wordt uitgevoerd op groot verbruikverpakkingen. Producten die bedoeld zijn voor rechtstreekse verkoop aan de consument worden gefilterd of worden gedetecteerd op metaal: Ferro,non ferro en rvs. De gebruikte optie wordt weergegeven op de productspecificatie.
15. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen contant en ten huize van Jermayo N.V. betaalbaar. Alle klachten waartoe de facturen van Jermayo N.V. aanleiding kunnen geven, dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren, met aangetekende brief te verzenden aan de maatschappelijke zetel van Jermayo N.V. Bij latere protesten is er onherroepelijk aanvaarding.
16. Elke gebeurlijke vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest mee, zoals bepaald in de wet betalingsachterstand bij handelstransacties van 2.8.2002. Bij wanbetaling of laattijdige betaling zal, op de niet-betaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % met een minimum van 40 € tot vergoeding van de bijkomende administratieve verrichtingen en andere kosten, die het gevolg zijn van de wanbetaling.
17. Jermayo N.V. is steeds gerechtigd eenzijdig zijn verkoopprijzen aan te passen indien plotse gebeurtenissen daar aanleiding toe geven. Zulke gebeurtenissen zijn: mislukte oogsten, oorlog(-sdreiging) -ook in andere landen dan België-, stakingen, natuurrampen of –indien geen natuurramp- natuurlijke gebeurtenissen met zware gevolgen, langdurige interne of externe pannes (elektriciteit, water, ….), stijging van de grondstof- en hulpstofprijzen, enzovoort. Jermayo N.V. zal de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.
18. Jermayo N.V. rekent elke wijziging van private label etiketten aan, door noodzakelijkheid (wetgeving) of opgegeven door de koper, tenzij anders bedongen is in de onderlinge overeenkomst met de koper.
19. Jermayo N.V. behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate dat zij geleverd worden. Indien een levering niet betaald wordt op de vervaldag, heeft Jermayo N.V. het recht de nog uit te voeren leveringen op te schorten.
20. De geleverde goederen blijven eigendom van Jermayo N.V. en kunnen door deze teruggenomen worden, zolang de factuur niet volledig voldaan is.
21. Bij annulering van een bestelling door de koper, zelfs zo deze annulering slechts gedeeltelijk is, is de koper gehouden tot betaling van een schadevergoeding dewelke gelijk is aan het geleden verlies door Jermayo N.V. indien Jermayo N.V. reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering of de voorbereiding van de bestelling.
22. Indien de solvabiliteit van de koper in twijfel wordt gebracht, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen, behoudt Jermayo N.V. zich het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling op te leggen, dan wel zekerheden te vragen, waarbij bij gebreke Jermayo N.V. gerechtigd is de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden.
23. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is de koper gebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin (o.a. fabricage-, bewerkings- of gebruiksmethodes, recepten, technische fiches), niet zelf te gebruiken of door te spelen aan derden.
24. Jermayo N.V. is enkel aansprakelijk voor opzet of zware fout, en de schadevergoeding beloopt maximaal de netto factuurwaarde van de geleverde producten, in welk geval dan ook. Gevolgschade wordt niet vergoed.
De bestuurders van Jermayo N.V. zijn nooit ruimer aanspreekbaar dan de in voege gestelde en tussenkomende bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
25. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort gelden. In zulk geval verbinden partijen zich ertoe in plaats van de nietig gebleken bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietig gebleken bepaling zoveel als mogelijk benadert.
26. Jermayo N.V. en de koper dienen elk en op eigen verantwoordelijkheid hun verplichtingen na te komen ingevolge de toepasselijke regelgeving (met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, de Verordening (EU)2016/679 van 27.04.2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de Wet van 30.07.2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). Onze privacy en cookie policy kan u lezen door onderaan op onze website verder te klikken op disclaimer en privacypolicy of op https://www.jermayo.be/privacy/index.php?lang=nl
27. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de transacties met Jermayo N.V.