Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen één geheel met de afgesloten verkoop en de koper kent deze voorwaarden en heeft ze uitdrukkelijk goedgekeurd.

2. De bestelde goederen worden vervoerd op risico van de koper, zelfs ingeval van franco verkoop. Ieder gewichtsverlies, iedere beschadiging of vernietiging tijdens het vervoer is ten laste van de koper.

3. De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gewicht, kwaliteit en / of gebreken en bij afwijkende vaststellingen daarvan Jermayo N.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Een klacht met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief c.q. afleverbon te worden aangetekend. Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uur na de levering van de producten Jermayo N.V. wijst op onvoldoende kwaliteit en / of gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie. Mondelinge klachten dienen op verzoek van Jermayo N.V. door de opdrachtgever nader schriftelijk te worden gespecificeerd binnen een termijn van 24 uur na die ingediende mondelinge klacht. Jermayo dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren, klachten die niet aantoonbaar zijn worden niet aanvaard. Indien de klacht naar het oordeel van Jermayo N.V. juist is, zal Jermayo N.V. een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde producten.

4. De waarborg voor de verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van Jermayo N.V. Zij dienen hem verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de twee maanden na de datum van de levering der goederen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild, en volledig leeg zijn. Zij mogen geen andere producten bevatten dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft de Jermayo N.V. het recht, de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren. De slijtage- en reinigingskosten zullen nochtans in mindering gebracht worden bij de terugbetaling van de waarborg.

5. De opdrachtgever is er zich van bewust dat er geen metaaldetectie wordt uitgevoerd op groot verbruikverpakkingen die niet bedoeld zijn voor rechtstreekse verkoop aan de consument.

6. Behoudens een andersluidend geschreven beding, zijn de facturen contant en ten huize van Jermayo N.V. betaalbaar.

7. Elke gebeurlijke vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest mee van 18% per jaar. Bij wanbetaling of laattijdige betaling zal, op de niet-betaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% met een minimum van 40 € tot vergoeding van de bijkomende administratieve verrichtingen en andere kosten, die het gevolg zijn van de wanbetaling.

8. Jermayo N.V. is steeds gerechtigd zijn verkoopprijzen aan te passen indien plotse gebeurtenissen daar aanleiding toe geven. Zulke gebeurtenissen zijn: mislukte oogsten, oorlog(-sdreiging), ook in andere landen dan België-, stakingen, natuurrampen of –indien geen natuurramp- natuurlijke gebeurtenissen met zware gevolgen, langdurige interne of externe pannes (elektriciteit, water, ….), stijging van de grondstof- en hulpstofprijzen, enzovoort. Jermayo N.V. zal de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

9. Jermayo N.V. rekent elke wijziging van de etiketten aan, door noodzakelijkheid (wetgeving) of opgegeven door de koper, tenzij anders bedongen is in de onderlinge overeenkomst met de koper.

10. Jermayo N.V. behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naar mate dat zij geleverd worden. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag, heeft Jermayo N.V. het recht de nog uit te voeren leveringen op te schorten.

11. De geleverde goederen blijven eigendom van Jermayo N.V. en kunnen door deze teruggenomen worden, zolang de factuur niet volledig voldaan is.

12. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd, in wiens rechtsgebied Jermayo N.V. gevestigd is.