Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen één geheel met de afgesloten verkoop en de koper kent deze voorwaarden en heeft ze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud goedgekeurd en aanvaard. De factuur- en verkoopsvoorwaarden van Jermayo N.V. zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al haar offertes, bestellingen, facturen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd. Voor zover de koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen, en gelden enkel de voorwaarden van Jermayo.
2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden primeert en bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden van de vertaling is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
3. De offertes van Jermayo N.V. zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen en kunnen steeds door Jermayo N.V. herzien worden in de omstandigheden voorzien onder artikel 17. Bijkomende wensen van de koper, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden en al hetgeen niet uitdrukkelijk in de offerte is vermeld, is niet in de prijs inbegrepen.
4. De door Jermayo N.V. vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts ten indicatieven titel en overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch aanleiding geven tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
5. Jermayo N.V. is niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen die hun oorzaak vinden in overmacht, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot: staking, brand, ziekte of ongeval onder het personeel van Jermayo N.V., telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen van leveranciers van Jermayo N.V.
6. Zodra overmacht optreedt, is Jermayo N.V. eenzijdig bevoegd om de overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor. De koper heeft in geval van overmacht geen recht tot ontbinding van de overeenkomst noch een schadevergoeding.
7. De bestelde goederen worden vervoerd op risico van de koper, zelfs ingeval van franco verkoop. Ieder gewichtsverlies, iedere beschadiging of vernietiging tijdens het vervoer is ten laste van de koper.
8. De koper verbindt er zich toe de gecontracteerde hoeveelheid binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Behoudens andersluidend beding, is er tussen partijen overeengekomen dat de gecontracteerde hoeveelheid van elk product leverbaar is volgens een gelijkmatige verspreiding in tijd.
9. De koper is verplicht onmiddellijk na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gewicht, kwaliteit en / of gebreken en bij afwijkende vaststellingen daarvan Jermayo N.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Een klacht met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op zowel vrachtbrief als afleverbon te worden aangetekend. Indien de koper niet binnen 48 uur na de levering van de producten Jermayo N.V. wijst op onvoldoende kwaliteit en / of gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper geacht met de staat waarin het product is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie. Mondelinge klachten dienen op verzoek van Jermayo N.V. door de koper nader schriftelijk te worden gespecificeerd binnen een termijn van 24 uur na die ingediende mondelinge klacht. Jermayo dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren; klachten die niet aantoonbaar zijn worden niet aanvaard. Indien de klacht naar het oordeel van Jermayo N.V. juist is, zal Jermayo N.V. een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde producten.
Gebreken aan de door Jermayo N.V. geleverde goederen, die niet binnen de 48 uur na ontvangst ontdekt konden worden, moeten schriftelijk aangemeld worden bij Jermayo N.V. binnen 7 dagen nadat de afwijking werd vastgesteld, met details over de aard van het probleem.
10. Lichte variaties in kwaliteit, kleur, geur, smaak en textuur, die gebruikelijk zijn in de industrie of technisch onvermijdelijk zijn, vormen geen basis voor klachten.
11. Zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, neemt Jermayo N.V. geen terugzendingen aan.
12. De waarborg voor de verpakkingen zal op dezelfde wijze als de goederen in rekening gebracht worden, tenzij in onderling akkoord anders is overeengekomen. De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van Jermayo N.V. Zij dienen verplicht, franco aan zijn magazijn teruggebracht te worden binnen de twee maanden na de datum van de levering der goederen. Zij dienen voorzien te zijn van alle oorspronkelijke etiketten en merken. Bij teruggave moeten de verpakkingen in perfecte staat, zowel van binnen als van buiten, hermetisch afgesloten, niet bevuild, en volledig leeg zijn. Zij mogen geen andere producten bevatten dan deze waarvoor zij gefactureerd werden. Als het voorafgaande niet wordt nageleefd, zal de waarborg niet teruggestort worden aan de koper en heeft Jermayo N.V. het recht om de terugname van de gewaarborgde verpakkingen te weigeren. De slijtage- en reinigingskosten zullen nochtans in mindering gebracht worden bij de terugbetaling van de waarborg.
13. De koper is verplicht onze producten te behandelen en te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzondere aanbrengingswijzen waarvan verondersteld wordt dat zij gekend zijn. De verkeerde aanwending of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oorspronkelijk meegedeeld werden, sluit iedere verantwoordelijkheid van Jermayo N.V. uit. De aansprakelijkheid van Jermayo N.V. blijft beperkt tot de kwaliteit van de producten.
14. De koper is er zich van bewust dat er geen metaaldetectie wordt uitgevoerd op groot verbruikverpakkingen die niet bedoeld zijn voor rechtstreekse verkoop aan de consument.
15. Behoudens een andersluidend geschreven beding, zijn de facturen contant en ten huize van Jermayo N.V. betaalbaar.
16. Elke gebeurlijke vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest mee, zoals bepaald in de wet betalingsachterstand bij handelstransacties van 2.8.2002. Bij wanbetaling of laattijdige betaling zal, op de niet-betaalde factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % met een minimum van 40 € tot vergoeding van de bijkomende administratieve verrichtingen en andere kosten, die het gevolg zijn van de wanbetaling.
17. Jermayo N.V. is steeds gerechtigd eenzijdig zijn verkoopprijzen aan te passen indien plotse gebeurtenissen daar aanleiding toe geven. Zulke gebeurtenissen zijn: mislukte oogsten, oorlog(-sdreiging) -ook in andere landen dan België-, stakingen, natuurrampen of –indien geen natuurramp- natuurlijke gebeurtenissen met zware gevolgen, langdurige interne of externe pannes (elektriciteit, water, ….), stijging van de grondstof- en hulpstofprijzen, enzovoort. Jermayo N.V. zal de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.
18. Jermayo N.V. rekent elke wijziging van private label etiketten aan, door noodzakelijkheid (wetgeving) of opgegeven door de koper, tenzij anders bedongen is in de onderlinge overeenkomst met de koper.
19. Jermayo N.V. behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate dat zij geleverd worden. Indien een levering niet betaald wordt op de vervaldag, heeft Jermayo N.V. het recht de nog uit te voeren leveringen op te schorten.
20. De geleverde goederen blijven eigendom van Jermayo N.V. en kunnen door deze teruggenomen worden, zolang de factuur niet volledig voldaan is.
21. Bij annulering van een bestelling door de koper, zelfs zo deze annulering slechts gedeeltelijk is, is de koper gehouden tot betaling van een schadevergoeding dewelke gelijk is aan het geleden verlies door Jermayo N.V. indien Jermayo N.V. reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering of de voorbereiding van de bestelling.
22. Indien de solvabiliteit van de koper in twijfel wordt gebracht, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen, behoudt Jermayo N.V. zich het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling op te leggen, dan wel zekerheden te vragen, waarbij bij gebreke Jermayo N.V. gerechtigd is de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden.
23. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is de koper gebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin (o.a. fabricage-, bewerkings- of gebruiksmethodes, recepten, technische fiches), niet zelf te gebruiken of door te spelen aan derden.
24. Jermayo N.V. is enkel aansprakelijk voor opzet of zware fout, en de schadevergoeding beloopt maximaal de netto factuurwaarde van de geleverde producten, in welk geval dan ook. Gevolgschade wordt niet vergoed.
De bestuurders van Jermayo N.V. zijn nooit ruimer aanspreekbaar dan de in voege gestelde en tussenkomende bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
25. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort gelden. In zulk geval verbinden partijen zich ertoe in plaats van de nietig gebleken bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietig gebleken bepaling zoveel als mogelijk benadert.
26. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de transacties met Jermayo N.V.